Sot U Sh ua Nje En gjull , I Bu zeqeshur I ke Nga Kjo Bote Djali Im , Ma Msh ele Deren E Shpise Kush Ngu shellon Zo ti I Dh ashte Ate Qe I Mu ngon

LAJME

Sot U Sh ua Nje En gjull , I Bu zeqeshur I ke Nga Kjo Bote Djali Im , Ma Msh ele Deren E Shpise Kush Ngu shellon Z oti I Dha shte Ate Qe I Mu ngon

Sote u sh ua nje en gjull , i bu zeqeshur i ke nga kjo bote djali im , ma ms hele deren e shp ise kush ngu shellon zo ti i dhashte ate

qe i mun gon.onte u shu a nje en gjull , i bu zeqeshur i ke nga kjo bote djali im , ma mshele deren e shpise kush ngu shellon zo ti i dha shte ate qe i mu ngon
Mos kalo pa ko mentu ‘ Ngu shellime