Po licia largon tabelën me mb ishkrimin ‘Re publika e Serbisë’ në Zubin Potok

LAJME

Po licia l argon tabelën me mb ishkrimin ‘Re publika e Serbisë’ në Zubin Potok

Tabela në Zubin Potok me mb ishkrimin ‘Re publika e Serbisë-Kosova dhe Metohija’ e vendosur nga serbët është he qur nga Po licia e Kosovës, tra nsmeton Gazeta Metro..

Po licia e Kosovës ka ar ritur që ta h eq menjëherë tabelën pr 0v0kuese që ishte vendosur në Zubin Potok nga st rukturat pa ramiIitare atje.

Metro ka më suar se më të vendosur ta bela me mb ishkrimin ‘Re publika e Serbisë – Kosova dhe Me tohija’, autoritet kosovare kishin l ajmëruar ra stin tek or ganet e re ndit dhe au toritetet e la rta në Prishtinë.