“Për një orë shkru mbohet Athina” Kryeministrja Turke që shpë toi Shqipërinë nga Pu shtimi Grek në vitin 1997

LAJME

Tansu Chiller, ish-kryeministrja e Turiqisë është një nga femrat të cilat kanë garantuar drejtpërdrejtë ruajtjen e kufijve të Shqipërisë në 1997-ën.

Atë vit trazírassh kur Greqia tentoí të “pusht0nte” jugun e Shqipërisë, kryeministrja e Turqisë Chiller i dha uItimatim Greqisë se brenda 24 orëve nuk terhíqen t rupat greke, atëherë do t’ju pusht0jmë brenda një ore. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU

“Kush prek Shqipërinë, ka prekur dhe Turqinë”, kështu i tha presidentit grek asaj kohe.
Tansu Penbe Çiller (lindi më 24 m aj 1946) është ak ademike, ek onomike dhe politikane turke që sh ërbeu si Kryeministre e 22-të e Turqisë mes viteve 1993 dhe 1996.

Ajo u bë e v etmja femër dhe e para që ka mba jtur postin e kry eministrit. Si udhëh eqëse e Partisë së Rrugës së Vërtetë, ajo shkoi njëkohësisht për të shë rbyer si Zëvendëse e Kryeministrit dhe Ministre e Punëve të Jashtme mes viteve 1996 dhe 1997. JU FT OJM TE SHT YPNI VID EON KE TU