Një këshillë nga k ardioIogu njohur Nëse nuk doni që mush këritë tuaja të d emtohen për shkak të vi rusit, pini këtë çdo ditë

LAJME

Një kë shillë nga k ardioIogu njohur Nëse nuk doni që mush këritë tuaja të demtohen për shkak të vi rusit, pini këtë çdo ditë

K ardiologu i Njohur: Nëse nuk doni që mus hkëritë tuaja të d emtohen për shk ak të vi rusit, pini këtë çdo ditë
Teksti është inf ormues, me një r ekomandim për të mos mj ekuar veten, dhe shtesat dhe ilaçet duhet të merren në konsultim me mj ekun tuaj.

Duke folur në TV Prva, kard iologu Hadzi-Tanovic Viseslav dha u dhëzime të q arta në lu ftën kundër vi rusit.
Duke folur rreth asaj se si më shumë njerëz në Serbi vd’esin nga sëm’undjet kardio vaskulare sesa nga vi rusi, gazetarët e TV Prva ftuan si mysafir kardiologun Viseslav Dzadzi-Tanovic i cili dha udhëzime të qarta në lu ft ën ku ndër këtij vi rusi. Këtu janë deklaratat e tij:

“Se kreti është në p arandalimin e mirë. “Kur tr upi juaj është i fortë, kur ka im unitet të mirë, ai mund të lu ftojë të gjitha v irus et”.

“Ne kemi të dhëna që thonë se ai vd iq më shumë nga z emra sesa nga vi rusi. Kjo sepse jemi të ekspo zuar ndaj str esit dhe pa lëvizje (pa a ktivitet f izik). Unë ju këshilloj të bëni gji mnastikë të lehtë çdo mëngjes dhe më pas të ecni.

Kur jeni jashtë dhe vetëm, h iqni maskën dhe merrni fr ymë. Lejoni tr upin të marrë o ksigjen. Kur të jeni jashtë, merrni frymë thellë. / Vazho lajmin më posht pas marketingutr.

Duke pasur parasysh r ekomandimet e reja që e bëjnë të d etyrueshme mb ajtjen e m askës edhe në am bient të hapur, mj eku u pyet nga gazetari: “Si t’i h eqim m askat kur eksp ertët na këshillojnë t’i mbajmë jashtë?”, Të cilave k ar diologu iu përgjigj:

“Eshtë e pakuptimtë. Maska parandalon rrjedhjen e ok sigjenit. Kur jeni jashtë dhe kur lëvizni, h iqni m askën, lejoni që tru pi të marrë frymë lirshëm * (duke pasur parasysh ajrin e nd otur, sidoqoftë, rekomandimi mbetet të vishni ma kën mbr ojtëse vazhdimisht dhe të mos e përdorni mas kën vetëm kur ajri është i pastër, në oborrin tuaj, tarracën ose në mal… *).

Vishni maska ​​në ambiente të mby llura. Kërkimet tregojnë se m askat p arandalojnë rrjedhjen e ok sigjenit në t ru, kështu që fëmijët do të kenë zhv illim të zvogëluar me ndor. “Le të h eqin m askat ata që ecin në pyll dhe të marrin frymë me mus hkëri të plota”. Tha ka rdiologu.

“Këshilla ime është që të gjithë të pinë: vitaminë C, vitaminë D dhe asp irinë . Asp irina është e detyrueshme dhe duhet të merret në mbrëmje. Kjo do të p arandalojë kolapsin e mus hkërive . / Vazho lajmin më posht pas marketingutr.

Pra, kur op erojmë njerëz me sëm undje të zemrës, ne u japim atyre asp irinë për të pirë për pjesën tjetër të jetës së tyre! ”
I pyetur se si të p arandalojmë s ëmun djen m endore të shk aktuar nga vir usi, mj eku tha:

“Nuk ka asnjë arsye për fr ikë. Dëgjoni ato që ju thonë mj ekët, s igurohuni që tr upi juaj të jetë rezistent dhe i shë ndetshëm. Bëni më shumë stërvitje dhe merrni v itamina.

Besoni se trupi juaj do të kapërcejë vir usin nëse in fektoheni. Mos flisni dhe mos mendoni vetëm për vi rusin, në jetë ka art, sport
Besoni në mj ekësi, sepse ata njerëz që besojnë në m jek ësi, në shërim, shërohen më shpejt dhe më lehtë sesa ata që nuk besojnë.
Nëse dikush vazhdimisht mendon se do të sëm uret, do të inf ektohet, kjo do të ndodhë. Beso