Mos e kaloftë njeri atë që po heq ajo/ Kjo grua hu mbi tre fëmijët dhe burrin në të njëjtën ditë, ta pr ek z emrën me fjalët kur u dha lamtumirën e fundit: O Zot!!

LAJME

Të hum basësh të da shurit e tu është një d himb je aq e madhe sa nuk ka fjalë për ta përshkruar.

Por atë që e ka kaluar një nënë mos e kaloftë njeri.Ajo h umbi burrin e saj dhe tre fëmijët në të njëjtën ditë.

Ajo i dha l amtumirën e fundit burrit të saj dhe tre fëmijëve në të njëjtën ditë.E shkatërr uar nga pi këllimi dhe me lotët që nuk pushonin ajo i përcolli ata për në banesën e fundit. Burrin e Lorettës dhe tre fëmijët e saj i v ra në, kurse ajo mbeti e pla gosur.

Loretta Traynor do donte që edhe ajo ta kishte hum bur jetën aq e madhe është dh imbja e saj. I vetmi që mb ijetoi është djali i saj Sam.Gruaja mes atij pik ëllimi të madh tha vetëm: Kjo që mv nd odhi mua mos i ndodh askujt. Zoti le të t’i dën ojë ata.”