Mjeku i njohur : Zgjoheni shpesh gjatë natës pasi nuk e mbani dot ur inën? Ja nga se vjen kjo dhe….

LAJME

Dr. Evi Dani : Shumica e njerëzve ko ntrollin e fsh ikëzës së u rinës e marrin për të mirëqenë, derisa ndodh që e kanë të v ështirë të mbajnë u rinën.

Evi Dani, mj ek andro log pranë Po liklinikës së Spe cialiteteve numër 3 në Tiranë, shprehet se, kryesisht pr oblemet e u rinimit janë shenjë e hi pertrofisë be ninje të pros tatës.

Me rritjen e gjendrës së pr ostatës fillon e bll okohet k anali i urinës e gradualisht h umbet f unksioni i fsh ikëzës së ujit, gjë që çon në zbrazjen jo të mirë të saj. Shq etësimet e të s ëmurit kanë l idhje me u rinimin: v ështirësi në nxjerrjen e u rinës.

P acienti ka nevojë të shpeshtë për të va jtur në banjë, e sidomos fillon të ngr ihet shpesh natën. M adhësia e pros tatës nuk shkon gjithmonë pa ralelisht me shenjat e vë shtirësisë së u rinimit.

Disa njerëz që kanë pr ostatë shumë të rritur, kanë pak shenja u rinare e pak an kesa dhe disa të tjerë që kanë një gjendër relativisht të vogël, kanë më shumë pr obleme shq etësuese.