Mjeku i njohur Sokrat Xhaxho : Kujtese e d obet, harroni shpejt ? Ja se nga vjen kjo dhe cfare tregon

LAJME

Me rritjen e moshës, sh ëndeti mendor fillon të pë sojë ndryshime të shumta. Këto ndryshime bëhen edhe më të dukshme tek moshat e mëdha, të cilat janë edhe ndër grupet që pr eken më tepër nga çrr egullime të shë ndetit m endor

Demencat janë sëm undjet më të shpeshta të tr urit, që shk aktojnë hu mbje gr aduale të aftësisë për të me nduar, gj ykuar, mbajtur mend, deri në kufizim të veprimtarisë në jetën e përditshme.

Mj eku i njohur Sokrat Xhaxho, mj ek ne urolog në QSUT tregon për gazetën “Sh ëndet +” se me përparimin e sëm undjes, shenjat bëhen më të sh peshta dhe më të r ënda gjersa këta ind ividë h umbasin të gjitha f ormat int elektuale.

Në këtë fazë, këta ind vidë zënë kr evatin dhe pikërisht këtu f illojnë dhe pr oblemet e r ënda sh ëndetësore, si: bëjnë inf eksione të m ushkërive, inf eksione të ur inës, deri në inf eksione të z emrës që çoj në pastaj në p asoja fat ale me nda rje nga jeta.

Më tej ai flet edhe për masat p arandaluese, ku gjëja e parë që duhet bërë është k orrigjimi i fa ktorëve të ri skut, duke mjekuar mirë diabeti, duke mjekuar mirë tensionin, duke shmangur inf eksionet dhe tra. umat e ndryshme, he q ja dorë nga duhani, alk ooli etj. Ndërkohë që flet edhe për trajtimin, duke u n dalur në mënyrë të v eçantë tek mje kimet e reja në fushën e mj kësisë për sa i përket këtyre s ëmundjeve.