I pastrehu gjeti ç ekun prej 10 mijë d ollarësh: ia kthen pr onares, por shp erblimi qe mori ishte gji gand

LAJME

Një gjest i bukur m oral vjen nga New Haven, Connecticut, SHBA. Elmer Alvarez, i pastrehë, gjeti një çek prej 10,000 dollarë në rrugë. Pa h ezituar për asnjë s ekondë, ai ia kt heu me njëherë p aratë pr onares

Doli se çeku i takonte Roberta Hoskie, një mi lionere dhe tregtare patundshmërish, shkruan Spotlight.I b efasuar nga gjesti i Alvarezit, Hoskie vendosi ta shp ërblejë atë

Së pari e th irri dhe e lavdëroi, duke transmetuar gjithçka në F acebook.“Ti nuk e dije se kush është pronari i çekut, dhe ti nuk ke idenë se sa zemër të madhe ke”, i tha Hoskie

Pastaj ia d orëzoi një c ertifikatë për ve prën e tij të mirë, dhe një bursë të plotë ak ademike në shk ollën Outreach Preporty Management, drejtoreshë e së cilës është vetë ajo.

Ajo gjithashtu i o froi orë në gjuhën angleze dhe një punë sapo të p ërfundonte kursin.Në fund, ajo zbuloi se ia kishte zgj idhur akomodimin për gj ysmëvitin e ardhshëm, dhe se do ta nd ihmonte f inanciarisht deri sa ai të m und të q ëndrojë në këmbët e veta.

Alvarez, i h abitur në mënyrë të d ukshme, tha se mirësia e Robertas e fr ymëzoi atë të përkushtohej në krijimin e një të ardhmeje më të mirë për vete dhe të f ejuarën e tij.

“Kishte m omente në je tën time kur nuk mund t’i jepja askujt asgjë, dhe tani që unë mu nd të bëjë këtë, ndj enja është e p abesueshme”, tha Hoskie krenare.