Histo.ri e tris.h.të, vogëlushja 5- vjeçare: Kam qejf të eci se mami vetëm q.a.ne kur me she mua duke…..

LAJME

Histo.ri e tris.h.të, vogëlushja 5- vjeçare: Kam qejf të eci se mami vetëm q.a.ne kur me she mua duke…..
Kjo ishte arsyeja se përse mamaja e 5-vjeçares la qytetin e Kor.çës dhe ka ardhur për të jetuar në Tir.a.në pranë spi.ta.lit, për tu kujdesur më shumë për vajzën.

Ermira Çollaku: Në darkë e li.nda, në mëngjes e bërëa op.er.im në Shkup. Kishte një vri.m.ë në shtyll.ën kurri.zore, duhej ope.ruar me patjetër. Vajta në Shkup dhe e op.ero.va. Pas 22 ditësh nga op.erimi i shty.llës kurr.izore e kam oper.uar në ko.kë te “N.ënë Ter.eza”, i mbli.dhte ko.ka uj.ë. Pastaj i vumë një v.al.vul në k.okë që të bënte shkar.ki.min e ujit..Per me shum ndiqeni videon duke shtypur tek pjesa rek,lamuese nder kete shkrim e shfaqur ne menyr te fotografis..

Pas asaj i bëra një ndër.hyr.je përsëri prapa ko.kë.s sepse i ishin bllo.ku.ar të gjithë d.ama.rët e ko.kës.Ecën zva.rrë këmba dorës, kushtet i kam shumë të do.b.ëta nuk mund t’ia plotësoj….Per me shum ndiqeni videon duke shtypur tek pjesa rek,lamuese nder kete shkrim e shfaqur ne menyr te fotografis..