“Dua të ndryshoj Shqipërinë për fëmijët e tu”, Fevziu ia pret shkurt psikologes: Unë ju kam thënë të i kin

LAJME

Psi kologia Denada Toçe është njëra prej po rtreteve të reja që ka ndidojnë në zgj edhjet e 25 Pr illit. Ajo do të kandidojë nën siglën e Bi ndjes D emokratike.

E ftuar në em isionin Op inion, Toçe tha se ang azhimin në p olitikë dhe ka ndidimin në zgj edhje e ka m enduar pr ej disa kohësh. Ajo përsëriti disa herë se p ërfshirja në li stat e ka ndidatëve për de putetë nuk është p azar pol itik, por ma rrëveshje.

E pyetur nga dr ejtuesi i Op inion, Blendi Fevziu, se cila është f ilozofia e saj për pë rfshirjen në zgje dhje, ps ikologia e njohur u shpreh se fëmijët e saj dhe e a rdhmja e tyre kanë qenë një shtysë e f ortë për të bërë nd ryshimin.
Blendi Fevziu: Cila është f ilozofia që ke da shur të k andidosh? Edhe e vetme, edhe e pavarur, edhe pa mb ështetje?

Denada Toçe: Unë që herët e kam dashur këtë vend dhe vazhdoj ta dua ak oma. Kam pasur me dhj etra e mijëra m undësi sepse ky vend të shtyn dhe të krijon një tr ysni në çdo hap të jetës, në çdo dekadë timen ka krijuar një tr ysni për të thënë D enada pse nuk shkon andej ta bësh sh kollimin tënd? Pse nuk shkon andej të vi zitohesh te mj eku? Dhe ky lloj presioni tashmë ka ardhur te gjëja më e shtr enjtë që unë kam tr ashëguar, që janë fëmijët e mi.

Blendi Fevziu: Dhe ti tani do të ndr yshosh Shqipërinë për fëmijët e tu?
Denada Toçe: Po dhe për fëmijët e tu.
Blendi Fevziu: Jo unë u kam thënë të i kin. E kam thënë disa herë në t elevizor. I qëndroj ak oma.