D irekt nga Gjermania d oktori Shqiptar na jep k ëshillën th elbesore, Në rast t emperature në asnjë mënyrë nuk duhet të..

LAJME

Një lajm i mirë vjen nga mj eku shqiptar nga Kosova Fahri Beqa i cili jeton dhe punon në Gjermani, përsa i përket she rimit nga ko vi d.

Megjithatë, mjeku kosovar ka shkruar se bazuar në të dhënat statistikore në Gjermani do të pr eeken deri në 70 për qind e popullsisë.

Një la jm tepër i rë ndësishëm sot i k onfirmuar edhe nga Ministri i Sh ëndetësisë së Francës është që të shmanget përdorimi i Ib uprofenit dhe bar nave të grupit të njejtë për zbritje të t emperaturës sepse është vërtetuar që e fa vorizon zhv illimin e shpejtë.

D efinitivisht nuk duhet të inj orohen masat që duken shumë të thjeshta por që janë shumë të r ëndësishme për përhapjeen e ko ntrolluar të infe ksionit (l arja e shpeshtë e duarve, shm angia e ko ntakteve me njerëz në m asë, mosshtërngimi i duarve, mosvizitimi i të sëm urëve nëpër sp itale e të ngj ajshme).

Nëse megjithatë jeni të infe ktuar dhe ju paraqiten shenjaat (t emperaturë, k ollee e thatë etj.) mos u nisni për në spittal por telefononi dhe përcillni udhëzimet pastaj,ditorja.