Çifti Shqiptar Që Kanë 30 Vite Diferencë Mes Tyre , Kur U Pyetën Se A Janë Të Iumtur, I Lanë Me Gojë Hapur Të Gjithë…

Ata kanë 25 vite martesë dhe asgjë nuk i ka pe nguar në këtë jetë për të qenë të lumtur përkrah njëri-tjetrit. Teksa i shikon të dy kupton dif erencën e madhe të moshës mes njëri-tjetrit, plot 30 vite.Dhe nuk janë pak, por ky çi ft edhe pse ka kaluar jo pak pro ble me të mëdha në jetë, nuk ka harruar të bu zëqeshë, dhe kjo i bën më të ve çantë.

Ata janë çi ft Kola me origjinë nga Veriu i Shqipërisë dhe janë martuar në vitin 1991, kur Filja ishte vetëm 19 vjeç, ndërsa bashkëshorti i saj 46 vjeç.“Deri më tani jam i lumtur me martesën. Më mbrapa n uk i dihet, por kështu i krijon kushtet jeta”, tha Kola, sot 70 vjeç.

Të njëjtin mendim ndan edhe bash këshortja e tij Filja, sot 40 vjeç, duke u shprehur se nuk ka kun dërsh tim me dif erencën e moshës, pasi një bas hkëshort i mirë jo vetëm që mund ta ku ptojë më mirë, por edhe mund të jetë një mësues i mirë gjatë jetës.

Çifti Kola ka qenë sot në studion e emisionit “Me zemër të hapur” në “News 24”, jo vetëm për të folur për das hurinë e tyre dhe jetën që kanë bërë në këto 25 vite martesë, por edhe për shëndetin e Files.“Prej 3 muajsh gjendja ime është r ënd ua r. Nuk arrij as të çohem, edhe pse duhet të kuj desem për familjen.

Filja ka lindur me një pr oble m në këmbe, por në rininë e saj dhe në vitet e para të martesës nuk e ka pen gu ar së mu ndja. Pas ardhjes në jetë të tre fëmijëve Filja ka patur pr oble me në të ecur dhe dh im bje në shty llën ku rrizore. Por ata nuk kanë mundësi të paguajnë shumën e parave që nevojitet për oper acionin e Files.